Angoltanulás okosan - az 1,400 leggyakoribb szó, egyben a hétköznapi szókincs kétharmada 1

Angliai érvényesülésed szempontjából kulcskérdés, hogy milyen szinten érted és beszéled az angol nyelvet.  Az angol nyelvtudás fontos összetevője a szókincs, és most segítünk neked, hogy miket tanulj meg legelőször.

EnglishDictionaryPA_large

Ha átpörgetted már valamelyik nagyszótár lapjait, bizonyára át is élted a kétségbeesés vagy a reménytelenség érzését, de egy önleértékelést szinte tuti. Az angol nyelvnek több különböző forrásból keveredve óriási szókincse van. Ez a rossz hír. Ellenben, ha számítógéppel kielemzünk 1 millió gépelt oldalt, és statisztikát készítünk az egyes szavak előfordulási gyakoriságáról, az eredmény kitörő örömmel tölthet el minden nyelvtanulót.

Ha a szavak tanulásakor figyelmet fordítasz arra, hogy a leggyakrabban használtakkal kezd, és úgy haladj a ritkábban előfordulók felé, nagyon kellemes élményben lesz részed. Tegyük fel, hogy megtanulsz naponta 100 szót. Az két hét alatt 1400. Ez még nem ördöngősség, simán meg tudod csinálni. A leggyakoribb 1400 szóval a fejedben érteni fogod a körülötted elhangzó szavak 63%-át.

english-dictionary

A 63%-nak a fizikusok és a műszakiak különös jelentőséget tulajdonítanak.  Az Euler féle számmal van összefüggésben, de most nem érdekes, hogy miért. A lényeg, hogy az okosok nagyjából lefutottnak tekintik azt a folyamatot, ami idáig eljutott. Itt van az exponenciális görbe könyöke, egyfajta fordulópont.

Természetesen a nyelvtudás nem csak a szavak ismeretéből áll, de ez a legfontosabb része. Könyvesboltokban lehet olyan könyveket kapni, amelyekre rá van írva, hogy hány szóval készültek. Ha túl vagy a kéthetes szótanuláson. Vegyél egy 1200 szavas regényt. Fergeteges élmény lesz, hogy az olvasása közben nem kell szótáraznod. Miután kiélvezted a sikereket rugaszkodj neki a második kéthetes szótanulásnak.

A megfelelő 2800 szó ismeretében a körülötted elhangzó szavak 86%-át fogod érteni. Egy harmadik kéthetes ciklussal 95%-ig, egy negyedikkel pedig 98%-ig tudsz eljutni. Ezzel a szókinccsel már a született britek is teljes értékű munkaerőnek fognak tekinteni. Jól fizető álláshoz juthatsz, és helyére kerül az önbecsülésed is.

Az alábbiakban láthatod az első két hét anyagát, az első 1400 szót:

Szó Fonetika Jelentés
1 the ðiː, ðə a, az
2 to be biː lenni
3 and ænd, ənd és
4 of ɔv, əv valakinek a, valaminak a,  -ból
5 a eɪ, ə egy
6 in ɪn  -ba, -be,  -ban, -ben,  -on,  -en,-ön, folyamán, idején
7 to tuː, tu felé, -hoz, -hez, -höz, -ba, -be,  -ra, -re, -nak, -nek,  -ig, irányában; -ni,
8 to have hæv bírni, birtokolni
9 it ɪt az, azt, ő, őt
10 I én
11 that ðət az, amaz, aki, akit,  ami, amit,  azért, hogy, ennyire, annyira,
12 for fɔː -ért, részére, számára
13 you juː, ju te, ti
14 he hiː, hi ő, őt
15 with wɪð -val, -vel
16 on ɔn -on, -en, -ön, valamin, -ra, -re, -án, -én, kinyitva, bekapcsolva
17 to do duː tenni, csinálni
18 to say seɪ mondani
19 this ðɪs ez, ezt, emez
20 they ðeɪ ők
21 at æt, ət -kor, -nál, -nél
22 but bʌt, bət de, azonban, kivéve, legalább, hanem, csupán, csak
23 we wiː mi
24 his hɪz az ő valakije, valamije
25 from frɔm -ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től
26 not nɔt nem
27 by baɪ által, alapján,  mellett, közelében, vminél fogva, -nál, -nél, -ra, -re, szerint
28 she ʃiː ő, őt
29 or ɔːr vagy
30 as əz mint, ahogy, amennyire, amint, mivel, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy
31 what wɔt mi, mit, ami, amit,  amely, amelyet,  milyen
32 to go goʊ menni
33 their ðeər az ő valamijük, -eik, -aik, -jaik, -jeik, -jok, -jök, -juk, -jük, -ok, -ük, -ök, -uk
34 can kæn tud, képes rá
35 who huː ki, kit, aki, akit
36 to get get kapni, megszerezni, hozzájutni,
37 if ɪf ha, -e, vajon, feltéve hogy
38 would wʊd volna
39 all ɔːl mind, az egész, minden, összes, valamennyien, teljesen, valamennyi, teljes
40 my maɪ enyém, -m
41 to make meɪk csinálni, tenni
42 about əbaʊt -ról, -ről
43 to know noʊ tudni, ismerni
44 will wɪl fog
45 up ʌp fel, fent, fenn
46 one wʌn egy, egyetlen, egyik, az ember
47 time taɪm idő, alkalom, időtartam, időpont
48 there ðeər  ott, amott, oda
49 year ðeər év, esztendő
50 so soʊ így, úgy, ilyen, olyan, akként, ennyire, annyira, tehát, úgyhogy
51 to think θɪŋk gondolkodni, gondolkozni
52 when wen mikor, amikor
53 which wɪtʃ melyik, mely,  melyiket, melyet, amelyet amelyik, amelyiket, ami, amely, amit
54 them ðem őket
55 some sʌm néhány, némely, egy kis, egy bizonyos, egyes, némi, körülbelül, valamelyik, egy kevés
56 me miː engem, nekem, én
57 people piːpl emberek, lakosság, nép, népesség
58 to take teɪk fogni venni, vinni
59 out aʊt ki, kifelé, kinn, -ból, -ből, kívül, kint
60 into ɪntuː -ba,  -be, bele,
61 just ʤʌst éppen, csak, alig,  csaknem, épp, éppen most, nem régen, becsületes, igazságos, jogos
62 to see siː látni
63 him hɪm őt
64 your jɔːr tied, tiétek, öné, önöké
65 to come kʌm jönni
66 could kʊd tudott, képes volt rá
67 now naʊ most,  jelenleg
68 than ðæn mint (összehasonlításban)
69 to like laɪk kedvelni, szeretni
70 how haʊ hogyan, mennyire, mi módon, miképpen
71 then ðen akkor, akkor/majd, akkori, aztán, azután, majd
72 its ɪts azé
73 our aʊər a mi valamink, a mienk
74 two tuː két, kettő
75 more mɔːr még, ezenfelül, több, többé, több
76 these ðiːz ezek, ezek(et)
77 to want wɔnt akarni, igényelni, kívánni, óhajtani
78 way weɪ út, mód
79 to look lʊk nézni, megnézni,  pillantani, tekinteni, tűnni, látszani
80 first fəːst első
81 also ɔːlsoʊ is, szintén, szintúgy, ugyancsak
82 new njuː új
83 because bɪkɔz mert
84 day deɪ nap, nappal
85 to use juːz használni, elhasználni
86 no noʊ nem, tagadás, visszautasítás
87 man mæn ember, férfi
88 to find faɪnd találni, lelni
89 here hɪər ide, itt
90 thing θɪŋ dolog, holmi
91 to give gɪv adni
92 many meniː sok, számos, nagy mennyiség
93 well wel jól, helyesen, nos
94 only oʊnliː csak, csak éppen, csupán, egyedüli, egyetlen
95 those ðoʊz azok(at)
96 to tell tel elmond
97 very ˈveri nagyon, éppen az a, igazi, igen, maga a, maguk a, valóságos
98 her həːr az ő valamije, övé
99 even iːvn még…is, kiegyenlít, páros, sík, sima
100 back bæk hát, hátrafelé, farol, visszatolat, hátsó
101 any eniː akármi, bárki, akárki, bármely, bármelyik
102 good gʊd jó, kitűnő, megfelelő, vkinek a java
103 woman wʊmən nő, asszony
104 through θruː át, keresztül, következtében, útján, vminek a révén
105 us ʌs minket, nekünk
106 life laɪf élet
107 child tʃaɪld gyermek
108 to work wəːk dolgozni
109 down daʊn lefelé, le, lent, lenn
110 may meɪ -hat, -het, lehet, szabad, május
111 after ɑftər után, azután
112 should ʃʊd kellene
113 to call kɔːl hívni, szólítíni, felhívni
114 world wəːld világ, földkerekség
115 over oʊvər át, keresztül, túl, szerte
116 school skuːl iskola
117 still stɪl még, mégis, ennek ellenére, csend, csendes
118 to try traɪ próbálni, kipróbálni, megkísérelni, próbára tenni
119 last læst utolsó, legutóbbi, legfrissebb,  végül, utoljára
120 to ask æsk (meg)kérdezni, kérni
121 need niːd igényel, szüksége van, szükséglet, szükség, ínség, nehéz helyzet, szegénység, szűkölködés
122 too tuː is, szintén, túl, túlságosan
123 to feel fiːl érezni, érzékelni
124 three θriː három
125 state steɪt állam, állami, állít, állapot, helyzet, kifejez, státusz, kijelent
126 never nevər soha, sohasem
127 to become bɪkʌm válni valamivé
128 between bɪtwiːn között
129 high haɪ magas
130 really rɪəliː igazán, valóban
131 something sʌmθɪŋ valami
132 most moʊst legtöbb
133 another ənʌðər egy másik, másik
134 family fæməliː család, családi
135 own oʊn saját,  tulajdonol, birtokol
136 to leave liːv elmenni, elhagyni, búcsúzni
137 to put pʊt tenni, helyezni
138 old oʊld öreg, idős, régi, vén
139 while waɪl amíg csak, bár, fáradozás, míg, rövid idő, noha, mialatt
140 to mean miːn vélni, gondolni, úgy érteni
141 to keep kiːp tartani
142 student stjuːdnt diák, egyetemi hallgató, tanuló
143 why waɪ miért, amiért
144 let let hagy (vmit), bérbeadni
145 great greɪt nagy, nagy(szerű)
146 same seɪm azonos, ugyanaz, ugyanúgy
147 big bɪg nagy
148 group gruːp csoport
149 to begin bɪgɪn kezdeni, kezdődni
150 to seem siːm látszani, tűnni valamilyennek
151 country kʌntriː ország, haza, táj, vidék
152 to help help segíteni
153 talk tɔːk beszéd, beszélgetés, csevegés, előadás, beszámoló
154 where weər hol, ahol
155 to turn təːn fordítitani, fordulni
156 problem prɔbləm probléma
157 every evriː mind, minden
158 to start stɑt kezdeni, elindulni, elindítani, rajtolni
159 hand hænd kéz, kézfej
160 might maɪt lehet
161 American əmerɪkən amerikai
162 to show ʃoʊ mutatni
163 part pɑt rész, alkotórész, alkatrész
164 against əgenst ellen, szemben
165 place pleɪs hely
166 such sʌtʃ ilyen, olyan
167 again əgen ismét, újra
168 few fjuː néhány
169 case keɪs eset
170 week wiːk hét
171 company kʌmpəniː vállalat, társaság, társulat
172 system sɪstəm rendszer
173 right raɪt jobb oldal, jobbra, helyesen, jó, igazi, igazság, becsületes
174 program proʊgræm program
175 to hear hɪər hallani
176 question kwestʃən kérdés
177 during djʊərɪŋ közben, mialatt
178 work wəːk munka
179 to play pleɪ játszani
180 government gʌvənmənt kormány, kormányzat
181 to run rʌn futni, szaladni, futtatni, működtetni
182 small smɔːl kicsi
183 number nʌmbər szám
184 off ɔf kikapcsolva, elzárva, ki, le, lezárva
185 always ɔːlweɪz mindig
186 to move muːv mozdulni, mozdítani, mozgatni
187 night naɪt éj, éjjel, éjjeli, éjszaka, éjszakai, este
188 to live lɪv élni, lakni
189 Mr mɪ’stə úr
190 point pɔɪnt mutat
191 to believe bɪliːv elhisz, hisz
192 to hold hoʊld fogni, tartani
193 today tədeɪ ma
194 to bring brɪŋ hozni
195 to happen hæpən történni, adódni, előfordulni, megesni
196 next nekst következő, mellette fekvő, közvetlenül mellette, szomszédos
197 without wɪðaʊt nélkül
198 before bɪfɔːr előtt, elé, azelőtt, előbb, mielőtt hogy
199 large lɑʤ nagy
200 million mɪlɪən millió
201 must mʌst kell, muszáj
202 home hoʊm otthon, haza
203 under ʌndər alatt, alá
204 water wɔːtər víz
205 room ruːm szoba, tér, terem
206 to write raɪt ír
207 mother mʌðər anya
208 area eərɪə terület, térség,
209 national næʃnəl nemzeti, országos
210 money mʌniː pénz
211 story stɔːriː történet, történelem, sztori, elbeszélés
212 young jʌŋ fiatal
213 fact fækt tény
214 month mʌnθ hónap
215 different dɪfrənt különböző
216 lot lɔt árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás
217 study stʌdiː tanulmány
218 book bʊk könyv
219 eye szem
220 job ʤɔb munka, foglalkozás, állás
221 word wəːd szó
222 though ðoʊ noha, bár
223 business bɪznəs üzlet
224 issue ɪʃuː téma
225 side saɪd oldal
226 kind kaɪnd faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj
227 four fɔːr négy
228 head hed fej, fő
229 far fɑr messze, távol, jóval, sokkal, távoli, túlsó
230 black blæk fekete
231 both boʊθ mindkettő, egyaránt
232 little lɪtl kicsi, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé
233 house haʊz ház
234 yes jes igen
235 since sɪns amióta, attól fogva, azóta, mert, minthogy, miután
236 long lɔŋ hosszú, hosszasan, hosszú ideig, sokáig
237 to provide prəvaɪd nyújt, szolgáltat, ad, ellát, gondoskodik
238 service səːvɪs szolgáltatás, szolgálat
239 around əraʊnd körül
240 friend frend barát, barátja vkinek
241 important ɪmpɔːtnt fontos, jelentős
242 father fɑðər apa
243 to sit sɪt ül
244 away əweɪ el, messzire, rendületlenül, távol, tovább
245 until ʌnˈtɪl amíg, míg
246 power paʊər hatalom, hatáskör, jogkör, tekintély, teljesítmény, teljesítőképesség,  hajtóerő
247 hour aʊər óra (időtartam)
248 game geɪm játék, játszma
249 often ɔfn gyakran
250 yet jet még, mégis, eddig, már
251 line laɪn vonal, vezeték, zsinór
252 political pəlɪtɪkl politikai
253 end end vég, befejezés
254 among əmʌŋ között
255 ever evər mindig, örökké
256 to stand stænd állni
257 bad bæd rossz
258 to lose luːz elveszteni
259 however haʊevər mégis, mindamellett, viszont, akárhogyan, ám, azonban, bármennyire
260 member membər tag
261 to pay peɪ fizetni
262 law lɔː jogszabály, törvény
263 to meet miːt találkozni
264 car kɑr gépkocsi, autó, kocsi, vasúti kocsi
265 city sɪtiː város
266 almost ɔːlmoʊst csaknem
267 to include ɪnkluːd tartalmazni, belevenni, beleérteni, magában foglalni, beszámítani
268 to continue kəntɪnjuː folytatni, folytatódni
269 to set set beállítani
270 later leɪtər később, későbbi
271 community kəmjuːnɪtiː közösség
272 much mʌtʃ sok, sokkal, nagy tömeg
273 name neɪm név, elnevezés
274 five faɪv öt
275 once wʌns egyszer
276 white waɪt fehér
277 least liːst legcsekélyebb, legjelentéktelenebb, legkevesebb, legkisebb
278 president prezɪdənt elnök, egyetemi rektor
279 to learn ləːn tanulni, megtanulni, megtudni, értesülni,
280 real rɪəl igazi, valódi, valóságos, tényleges
281 to change tʃeɪnʤ változni, változtatni, módosítani, váltani, felváltani, cserélni, kicserélni, átszállni
282 team tiːm csapat, csoport, legénység, munkaközösség, sportcsapat
283 minute mɪnɪt perc
284 best best legjobb, legjobban, lehető legjobb
285 several sevrəl számos, néhány, több, különféle
286 idea aɪdɪə ötlet, elgondolás, elképzelés, eszme, fogalom
287 kid kɪd kölyök
288 body bɔdi test
289 information ɪnfəmeɪʃn információ, tájékoztatás, értesülés
290 nothing nʌθɪŋ semmi, semmiség
291 ago əgoʊ előtt
292 to lead liːd irányítani, vezetni
293 social soʊʃl szociális, társadalmi, társas, társas összejövetel, társasági
294 to understand ʌndəstænd érteni, megérteni
295 whether weðər vajon
296 to watch wɔtʃ műsort nézni, őrködni
297 together təgeðər együtt, közösen
298 to follow fɔloʊ követni, következni, utána menni
299 parent peərənt szülő, anya, apa,
300 to stop stɔp abbahagyni, befogni, leállni, megállni
301 face feɪs arc, elülső oldal
302 anything enɪθɪŋ bármi, akármi
303 to create kriːeɪt teremteni, alkotni, elkészíteni, létrehozni,
304 public pʌblɪk nyilvános, közösségi, közönség
305 already ɔːlrediː már
306 to speak spiːk beszélni
307 others ʌðəz mások, többiek
308 to read riːd olvasni
309 level levl szint
310 to allow əlaʊ megenged
311 to add æd hozzáad
312 office ɔfɪs hivatal, iroda
313 to spend spend eltölt, költ(ekezik)
314 door dɔːr ajtó, ajtónyílás, bejárat
315 health helθ egészség
316 person pəːsn személy
317 art ɑt fajta
318 sure ʃʊər bizonyos, bizonyosan, biztos, biztosan, minden bizonnyal
319 war wɔːr háború
320 history hɪstriː történelem, történet
321 party pɑtiː parti, zsúr
322 within wɪðiːn belül, benn, bent, vmin belül, vminek a belsejében
323 to grow groʊ nőni, növeszteni, termeszteni
324 result rɪzʌlt eredmény
325 to open oʊpən (ki)nyitni, nyílni
326 morning mɔːnɪŋ reggel, reggeli, délelőtt, délelőtti
327 to walk wɔːk járni,sétálni, gyalogolni menni
328 reason riːzən ok, indok
329 low loʊ alacsony
330 to win wɪn nyerni, győzni
331 research rɪsəːtʃ kutatás
332 girl gəːl kislány, lány, leány
333 guy gaɪ hapsi, pacák, pasas
334 early əːliː korai, korán
335 food fuːd élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék
336 moment moʊmənt pillanat
337 himself hɪmself önmaga
338 air eər levegő
339 teacher tiːtʃər tanár, oktató,
340 force fɔːs erő, kényszer
341 to offer ɔfər ajánl, felajánl, kínál, felkínál
342 enough ɪnʌf elég, elégséges
343 education eʤʊkeɪʃn oktatás, tanítás, nevelés
344 across əkrɔs át, keresztül
345 although ɔːlðoʊ bár, habár
346 to remember rɪmembər emlékezni, eszébe jutni,
347 foot fʊt láb,
348 second sekɔnd második,  másodperc, pillanat
349 boy bɔɪ fiú
350 maybe meɪbiː esetleg, talán
351 toward toʊəd felé
352 able eɪbl képes valamire
353 age eɪʤ kor
354 policy pɔləsiː politika, vezérelv, eljárásmód, irányvonal
355 everything evrɪθɪŋ minden
356 to love lʌv szeretni valakit, szerelmesnek lenni vkibe
357 process proʊses feldolgozni, megmunkálni
358 music mjuːzɪk zene
359 including ɪnkluːdɪŋ beleértve
360 to consider kənsɪdər figyelembe venni, fontolóra venni, megfontolni, tekintetbe venni
361 to appear əpɪər megjelenni, tűnni
362 actually æktʃʊliː tulajdonképpen, valójában
363 to buy baɪ venni, vásárolni
364 probably prɔbəbliː valószínűleg, várhatóan
365 human hjuːmən emberi
366 to wait weɪt  várni, várakozni
367 to serve səːv szolgálni, kiszolgálni
368 market mɑkɪt piac
369 to die daɪ meghalni
370 to send send küldeni
371 to expect ɪkspekt elvárni, számítani valamire, biztosra vennni
372 to sense sens érzékelni, megérezni
373 to build bɪld építeni
374 to stay steɪ maradni, tatózkodni
375 to fall fɔːl esni
376 nation neɪʃn nemzet
377 plan plæn terv, tervezet, tervrajz
378 to cut kʌt vágni
379 college kɔlɪʤ egyetem, főiskola
380 interest ɪntrəst érdek, érdeklődés, kamat
381 death deθ halál
382 course kɔːs pálya, fogás (étkezésnél), kurzus, lefolyás
383 someone sʌmwʌn valaki
384 experience ɪkspɪərɪəns élmény, tapasztalat
385 behind bɪhaɪnd mögött
386 to reach riːtʃ nyúlni vmi után,  elérni valamit, elérni valahova, nyújtani, eljutni, megfogni, megérkezni, kinyúlni, kiterjedni
387 local loʊkl helybeli, helyi
388 to kill kɪl megölni, meggyilkolni
389 six sɪks hat, hatos
390 to remain rɪmeɪn maradni, megmaradni
391 effect ɪfekt hatás, kihatás, eredmény, következmény, effektus
392 use juːz  használat, használás, haszon
393 thread θred fonal, fonál, mese, mesél, történet
394 to suggest səʤest javasolni, ajánlani,  indítványozni, szuggerálni, tanácsolni, sugallani, sugalmazni, állítani, látszatot kelteni,
395 class klɑs kategória,  évfolyam, fajta, osztályzat, óra, tanóra, tanfolyam, osztály
396 control kəntroʊl irányítás, ellenőrzés, felügyelet, szabályozás, vezérlés, kormányzás, megfékezés
397 to raise reɪz emelni, felemelni, fokozni, növelni, nevelni, felnevelni, felvetni, előteremteni, előidézni
398 care keər gondoskodás, gondosság, gondozás, törődés, igyekezet
399 perhaps pəhæps talán, esetleg
400 late leɪt késő, késői, későn, kései, késleltetett, utóbbi, legutóbbi, legújabb,
401 hard hɑd kemény, keményen, fárasztó, kegyetlen, fáradságos, keserves
402 field fiːld mező, mezei, terep, terepen történő, helyszíni, terület, tér, harctéri, szántóföld, tv-képmező, mágneses mező
403 else els egyébkén, különben, ellenkező esetben
404 to pass pɑs áthaladni, keresztülmenni, átmenni (vizsgán), passzolni, továbbadni, eltelni, megelőzni túlhaladni, túljutni, meghalni
405 former fɔːmər előző, korábbi
406 to sell sel eladni
407 major meɪʤər nagyobb, fontosabb, fő-, idősebb, nagykorú, őrnagy, szaktárgy, ágazat, dúr hangnem
408 sometimes sʌmtaɪmz néha
409 to require rɪkwaɪər követelni, megkövetelni, elvárni, igényelni, kérni, kívánni, megkívánni, kelleni,
410 along əˈlɒŋ mentén, mellett, hosszában
411 development dɪveləpmənt fejlődés, kifejlesztés, kifejlődés, kialakulás, kidolgozás, gyarapítás, gyarapodás,
412 themselves ðəmselvz magukat
413 to report rɪpɔːt beszámolni, jelenteni, bejelenteni, jelentést tenni, tudósítani, hírül adni
414 role roʊl szerep
415 better betər jobb
416 economic iːkənɔmɪk gazdasági, (köz)gazdasági, gazdaságos
417 effort efət erőfeszítés, erőkifejtés, fáradozás, törekvés
418 to decide dɪsaɪd dönteni, eldönteni,  határozni, elhatározni, igazságot tenni, rendelkezni
419 rate reɪt mérték, arány, árfolyam, díjszabás, kamatláb, fok, szint, tarifa, érték, értékelés, helyi adó,
420 strong strɔŋ erős
421 possible pɔsəbl lehetséges
422 heart hɑt szív
423 drug drʌg drog, kábítószer, gyógyáru, gyógyszer
424 show ʃoʊ előadás, bemutatás, felmutatás, kiállítás, látszat, látványosság, parádé
425 leader liːdər vezető, vezér, dirigens, parancsnok
426 light laɪt enyhe, könnyedén, könnyed, halvány, gyenge, finom, szelíd, világos, könnyű, láng, tűz
427 voice vɔɪs hang, szavazat, vélemény, zönge
428 wife, wives waɪf, waɪvz feleség, feleségek
429 whole hoʊl az egész, teljes, egészben levő, bontatlan
430 police pəliːs rendőr, rendőrség
431 mind maɪnd ész, értelem, elme, szellem, lélek
432 finally faɪnəli végül
433 to pull pʊl húzni, vonni, vontatni
434 to return rɪtəːn visszatérni, visszaérkezni, visszaadni, visszaküldeni, visszajuttatni, visszafizetni, viszonozni
435 free friː szabad, akadálytalan, független, ingyenes, mentes, nem foglalt, nem elfoglalt
436 military mɪlɪtriː hadi, hadsereg, katonai, katonaság
437 price praɪs ár
438 less les kisebb, kisebb mértékben, kevésbé, kevesebb, mínusz, nem annyira, levonva
439 according to əkɔːdɪŋ valaminek megfelelően
440 decision dɪsɪʒn döntés, elhatározás
441 to explain ɪkspleɪn magyarázni, megmagyarázni, indokolni, kifejteni,  tisztázni
442 son sʌn fia valakinek
443 to hope hoʊp bizakodni, remélni, reménykedni
444 view vjuː nézet, kilátás
445 relationship rɪleɪʃnʃɪp kapcsolat, összefüggés, rokonság
446 to carry kæriː hord, hordoz, visel, szállít, cipel
447 town taʊn város
448 road roʊd országút, út, úttest
449 to drive draɪv hajtani, meghajtani kocsit vezetni
450 arm ɑm kar
451 true truː igaz, igazi, valódi, eredeti, becsületes, helyes, hiteles
452 federal fedərəl államszövetségi, szövetségi
453 to break breɪk (össze)törni, megszakítani, megtorpanni, szünetet tartani
454 difference dɪfrəns különbség
455 to thank θæŋk megköszönni, hálát adni
456 to receive rɪsiːv kapni, átvenni, kézhez venni, befogadni, elfogadni, fogadni, fogadtatásban részesíteni, vendégül látni, venni (adást), fogni (adást)
457 value væljuː érték
458 international ɪntənæʃənl nemzetközi
459 building bɪldɪŋ épület
460 action ækʃn akció, cselekmény, intézkedés
461 full fʊl  teljes, teljes egész, tele
462 model mɔdl modell
463 to join ʤɔɪn belépni, csatlakozni, összekapcsolni
464 season season évszak, évad, szezon, időszak, idény
465 society səsaɪətiː társadalom
466 tax tæks adó
467 director dɪrektər igazgató
468 position pəzɪʃn pozíció, helyzet, állapot, elhelyezkedés, fekvés,
469 player pleɪər játékos
470 to agree əgriː egyetérteni, megegyezni
471 especially ɪspeʃəliː különösen
472 record rɪkɔːd feljegyzés, lemez, rekord, csúcsteljesítmény
473 to pick pɪk szedni, kiszedni, szedegetni, kiválasztani,  kiválogatni, csipegetni,
474 to wear weə viselni, hordani
475 paper peɪpər papír, újság
476 special speʃl speciális, alkalmi, egyedi, kitűnő, különleges, rendkívüli, sajátságos
477 space speɪs tér, betűköz, köz, táv, térköz, szóköz, hely, világűr, űr,
478 ground graʊnd föld, földelés, terület, talaj, terep, alap, indíték, ok
479 form fɔːm forma, alak,
480 to support səpɔːt támogatni alátámasztani, eltartani, segíteni
481 event ɪvent esemény, eset, rendezvény, sportesemény, versenyszám
482 official əfɪʃl hivatalos, hatósági, hivatalnok, tisztviselő
483 whose huːz kié, akié
484 matter mætər ügy, tárgy, téma, baj, anyag, lényeg
485 everyone evrɪwʌn mindenki
486 centre sentər középpont, központ
487 couple kʌpl pár, két darab
488 site saɪt hely, helyzet, telek, fekvés, házhely
489 to end end befejezni, megszüntetni, megszűnni, lezárni (vitát), végződni, véget érni, véget vetni
490 project prɔʤekt projekt, terv(ezet), terv, tervrajz, kivetítés, beruházás
491 to hit hɪt ütés, ütődés, lökés, csapás, becsapódás, találat, találó kifejezés, siker, sláger
492 base beɪs alap, bázis
493 activity æktɪvɪtiː tevékenység, aktivitás
494 star stɑr csillag, sztár, színpadi csillag
495 table teɪbl asztal, lemez, tábla, táblázat,  tányér, sima lap
496 court kɔːt bíróság, királyi palota, sportpálya, törvényszék, udvar, udvarlás
497 to produce prɔdjuːs gyártani, alkotni, előállítani, termelni
498 to eat iːt enni
499 to teach tiːtʃ tanítani
500 oil ɔɪl olaj, kőolaj
501 half hɑf fél, felerészben, félig
502 situation sɪtʃʊeɪʃn helyzet, elhelyezkedés
503 easy iːziː enyhe, könnyed, könnyű, nem fárasztó, simulékony, nem erőltetett, nem fáradságos
504 cost kɔst költség
505 industry ɪndəstriː ipar, iparág
506 figure fɪgər alak, ábra, alakzat, számjegy
507 to face feɪs szembenéz vmivel, arcát mutatja
508 street striːt út, utca, úttest
509 image ɪmɪʤ kép, összkép
510 itself ɪtself maga
511 phone foʊn telefon
512 either eiðə: akármelyik, bármelyik, egyik, mindkét, mindkettő, valamelyik, valamelyik a kettő közül
513 data deɪtə adatok
514 to cover kʌvər beburkolni, befedni
515 quite kwaɪt egészen, meglehetősen
516 picture pɪktʃər ábra, kép, festmény
517 clear klɪər tiszta, világos, érthető
518 practice præktɪs gyakorlás, edzés, praxis, szokás
519 piece piːs darab, színdarab, zenedarab
520 land lænd föld, földsáv, birtok, talaj, vidék, szárazföld, terület, táj, ország, földbirtok
521 recent riːsnt legújabb, friss, mai, modern, nem régi, újkeletű, újszerű
522 to describe dɪskraɪb leírni
523 product prɔdʌkt gyártmány, készítmény, szorzat, termék, termény
524 doctor dɔktər doktor, orvos
525 wall wɔːl fal, sorfal
526 patient peɪʃnt beteg, páciens, türelmes
527 worker wəːkər munkás
528 news njuːz hír, hírek
529 test test teszt, vizsga, kipróbálás, kísérlet, vizsgálat,  próbatétel
530 movie muːviː film, mozifilm
531 certain səːtn bizonyos, biztos, egyes
532 north nɔːθ észak
533 love lʌv szerelem, szeretet
534 personal pəːsənl egyéni, individuális, magán-, saját,  személyes, személyi
535 open oʊpən nyitott
536 support səpɔːt alátámasztás, támasz, támogatás, támaszték
537 simply sɪmpliː egyszerűen
538 third θəːd harmad, harmadik, harmadrész, terc
539 technology teknɔləʤi műszaki tudományok, technika, technológia
540 to catch kætʃ elfogni, elkapni
541 step step lépés, lábnyom, létrafok, lépcsőfok
542 baby beɪbiː baba, kisbaba, bébi
543 computer kəmpjuːtər számítógép
544 type taɪp típus
545 attention ətenʃn figyelem
546 to draw drɔː húzni, vonni, rajzolni
547 film fɪlm film, hártya, vékony réteg
548 republican rɪpʌblɪkən köztársasági, köztársasági érzelmű, köztársaságpárti, republikánus
549 tree triː fa
550 source sɔːs forrás, forrásmunka, adatforrás, ér, eredet, kiindulópont, kútfő, patak
551 red red piros, piros szín, pirosság
552 nearly nɪəliː csaknem, közel, közelről, majdnem
553 organization ɔːgənaɪzeɪʃn szervezés, szervezet
554 to choose tʃuːz kiválaszt, választ
555 to cause kɔːz előidéz, okoz
556 hair heər haj, hajszál, hajzat, szőr, szőrszál, sörte
557 look lʊk arckifejezés, megjelenés, tekintet
558 century sentʃəriː évszázad
559 evidence evɪdəns bizonyíték
560 window wɪndoʊ ablak
561 difficult dɪfɪkəlt nehéz, nehézkes, bonyolult
562 to listen lɪsn figyel, hallgat
563 soon suːn hamar, hamarosan, inkább, semhogy, korán, nemsokára
564 culture kʌltʃər kultúra, baktériumtenyészet
565 billion bɪlɪən milliárd
566 chance tʃɑns esély, eshetőség, kilátás, véletlen
567 brother brʌðər testvér, fivér
568 energy enəʤiː energia
569 period pɪərɪəd periódus, időtartam, időköz, ciklus, időszak, korszak, tartam, szakasz
570 summer sʌmər nyár, nyári
571 to realize rɪəlaɪz realizálni, felfogni, rájönni, belátni, felismerni
572 hundred hʌndrəd száz
573 available əveɪləbl elérhető, rendelkezésre álló, igényve vehető
574 plant plɑnt palánta, gyártelep, gyáregység, gyár, üzem
575 likely laɪkliː feltehető, lehetséges, valószínű, valószínűleg
576 opportunity ɔpətjuːnɪtiː alkalom, kedvező alkalom, alkalmas idő, lehetőség
577 term təːm kifejezés, határnap, határidő, időszak, időtartam, menstruáció, szakkifejezés, szakszó, szemeszter, szó, tag, ülésszak
578 short ʃɔːt rövid
579 letter letər levél, betű
580 condition kəndɪʃn feltétel, körülmény
581 choice tʃɔɪs választás, választék, alternatíva
582 to place pleɪs tenni, helyezni
583 single sɪŋgl egyedüli, egyedülálló, egyedül élő, egyetlen
584 rule ruːl szabály, uralom, uralkodás
585 daughter dɔːtər lánya valakinek
586 administration ədmɪnɪstreɪtən adminisztráció
587 south saʊθ dél, déli irány
588 husband hʌzbənd férj
589 floor flɔːr padló, fenék, emelet
590 campaign kæmpeɪn kampány, hadjárat
591 material mətɪərɪəl anyag, anyagi, anyagias, dologi, ruhaanyag
592 population pɔpjʊleɪʃn lakosság, népesség
593 medical medɪkl orvosi, egészségügyi, orvostudományi, belgyógyászati, orvostanhallgató
594 hospital hɔspɪtl kórház
595 church tʃəːtʃ templom, egyház
596 to close kloʊz bezár, becsuk
597 thousand θaʊznd ezer
598 risk rɪsk kockázat, kockáztat, rizikó, veszély
599 current kʌrənt aktuális, áram, áramlat, érvényes, divatos, időszerű, forgalomban levő
600 fire faɪər tűz
601 future ˈfjuːtʃə jövő, jövő idő, jövőbeli, leendő, jövendő
602 wrong rɔŋ rossz, helytelen, hamis, hibás
603 to involve ɪnvɔlv bevon valakit valamibe
604 defense dɪfens védelem
605 anyone enɪwʌn bárki, akárki
606 to increase ɪŋkriːs növekszik, nő, növel
607 security sɪkjʊərɪtiː biztonság, biztosíték, kötvény
608 bank bæŋk bank
609 myself maɪself magam
610 certainly səːtnliː bizonyára
611 west west nyugat, nyugati
612 sport spɔːt sport
613 board bɔːd asztal, bizottság, fedélzet
614 to seek siːk keresni
615 per pəːr -ként, vminek révén
616 subject səbʤekt téma, tárgy, tantárgy
617 officer ɔfɪsər katonatiszt, közhivatalnok, köztisztviselő, tiszt, tisztviselő
618 private praɪvɪt privát, magán-, magánjellegű, zártkörű, nem nyilvános
619 rest rest megállás,  pihenés, maradék, maradvány, a többi
620 behaviour bɪheɪvɪər viselkedés
621 to deal with diːl foglalkozni valamivel
622 performance pəfɔːməns előadás, teljesítmény, teljesítőképesség, véghezvitel, végrehajtás
623 to fight faɪt harcolni, küzdeni, verekedni
624 to throw θroʊ dobni, hajítani
625 top tɔp csúcs, teteje valaminek, felső, legmagasabb, legfelső, maximális
626 quickly kwɪkliː gyorsan, rövid időn belül
627 past pɑst múlt, múlt idő, régi, után, vmin túl, túl, mellette el
628 goal goʊl cél, gól, kapu
629 bed bed ágy
630 order ɔːdər rend, rendelés, sorrend,  rendelet,  szabály, utasítás, parancs
631 author ɔːθər szerző
632 to fill fɪl tölteni, kitölteni, betölteni, megtölteni, telni, megtelni, teljesíteni, eleget tenni
633 to represent riːprɪzent képviselni, ábrázolni, alakítani, kifejezni
634 to focus foʊkəs fókuszálni, koncentrálni, összpontosítani, összpontosulni
635 foreign fɔrən külföldi
636 to drop drɔp cseppenteni, csepegni,  dobni, ledobni, ejteni, elejteni, leejteni, elesni,
637 to plan plæn  tervezni, tervrajzot készíteni, vázolni
638 blood blʌd vér
639 upon əpɔn -on, -en, -ön, -ra, -re
640 agency eɪʤənsiː ügynökség
641 to push pʊʃ lökni, lökdösni, tolni, tolakodni, nyomni, megnyomni, nyomulni, taszítani, taszigálni,
642 nature neɪtʃər természet, fajta, jelleg, minőség, sajátosság
643 colour kʌlər szín
644 recently riːsntliː a minap, a napokban, az utóbbi időben, legutóbb, minap, mostanában, múltkor, nemrég, újabban, nemrégiben
645 store stɔːr áruraktár, készlet, raktár, tartalék, üzlet, bolt, depó
646 to reduce rɪdjuːs redukálni, csökkenteni, csökkenni
647 sound saʊnd hang, alapos, becsületes, szilárd, igaz
648 to note noʊt feljegyezni, megjegyezni
649 fine faɪn finom, bírság
650 near nɪər közel, közeli, közelben levő, közel fekvő, már majdnem
651 movement muːvmənt mozgás, mozdulat, mozgalmasság, mozgalom,
652 page peɪʤ oldal
653 to enter entər belépni, bemenni, bejönni, behatolni, beírni, bejegyezni, feljegyezni
654 to share ʃeər megosztani, osztozni, részesedni
655 common kɔmən általános, átlagos, egyszerű, gyakori, mindennapi, mindennapos, köz-, közös, közönséges, ordenáré
656 poor pʊər szegény, szegényes,  rászoruló, egyes osztályzat
657 other ʌðər egyéb, többi, további, másik, más, mást, másféle, másikat
658 natural nætʃrəl természetes, természeti, vele született
659 race reɪs fajta, faj, verseny
660 concern kənsəːn gond, aggodalom, nyugtalanság, törődés
661 series sɪəriːz sor, sorozat
662 significant sɪgnɪfɪkənt jelentős, fontos, lényeges, kiemelkedő, nevezetes, kifejező
663 similar sɪmələr hasonló
664 hot hɔt forró, csípős, élénk, szenvedélyes, heves, felkapott, menő, dögös, szexis, penge, pipa
665 language læŋgwɪʤ nyelv
666 each iːtʃ ki-ki, mind, mindegyik, minden, minden egyes, mindenki
667 usually juːʒəliː általában, rendszerint
668 response rɪspɔns válasz, felelet, reagálás, reakció, válaszolás, visszhang, érzelmi visszahatás
669 dead ded halott, holt, holtan, meddő kőzet
670 to rise raɪz felemelni, felemelkedni, növelni
671 animal ænɪməl állat
672 factor fæktər faktor, tényező, szorzótényező, együttható
673 decade dekeɪd tized, évtized
674 article ɑtɪkl cikk
675 to shoot ʃuːt lőni, lelőni
676 east iːst kelet
677 to save seɪv megmenteni, megóvni, megspórolni, megtakarítani,  megvédeni, takarékoskodni
678 seven sevn hét, hetes
679 artist ɑtɪst művész
680 scene siːn díszlet, jelenet, színtér, színpad, színpadkép, színhely
681 stock stɔk részvény, raktár, raktárállomány, készlet, raktáron levő
682 career kərɪər karrier, életpálya
683 despite dɪspaɪt undorodás, vminek ellenére
684 central sentrəl központi
685 eight eɪt nyolc, nyolcas
686 thus ðʌs így, ily módon, tehát, ilyenformán, ennek következtében, ennélfogva
687 treatment triːtmənt bánásmód, eljárás, kezelés
688 beyond bɪjɔnd túl valamin
689 happy hæpiː boldog, vidám
690 exactly ɪgzæktliː pontosan
691 to protect prətekt megóvni, megvédeni, oltalmazni
692 approach əproʊtʃ közeledés, megközelítés
693 to lie laɪ feküdni
694 size saɪz méret, nagyság, terjedelem
695 dog dɔg kutya
696 fund fʌnd alap, tőke
697 serious sɪərɪəs fontos, komoly, súlyos
698 to occur ə’kəːr akad, bekövetkezik, előfordul, felbukkan, megesik, megtörténik, szerepel
699 media miːdɪə közeg
700 ready rediː kész, készen
701 sign saɪn jel, előjel, szimbólum, tünet
702 thought θɔːt gondolat
703 list lɪst lista, jegyzék, kimutatás
704 individual ɪndɪ’vɪʤʊəl egyedi, egyes, egyéni, egyén
705 simple sɪmpl egyszerű
706 quality kwɔlɪtiː minőség, tulajdonság
707 pressure preʃər feszültség, kényszer, nyomás, nyomóerő, szorítás
708 to accept əksept elfogadni, beleegyezni
709 answer ɑnsər válasz
710 hard hɑd kemény, keményen, fárasztó, nehéz
711 resource rɪ’zɔːs forrás, erőforrás
712 to identify aɪ’dentɪfaɪ azonosítani, leleplezni, ráismerni
713 left left bal
714 meeting miːtɪŋ összejövetel, értekezlet, találkozó, ülés, gyűlés
715 to determine dɪ’təːmɪn megállapítani, meghatározni, dönteni, eldönteni, elhatározni
716 to prepare prɪpeər elkészíteni, előkészíteni, feldolgozni, készíteni, készülődni, kikészíteni
717 disease dɪ’ziːz betegség, kór
718 whatever wɔtevər akármilyen, akármi, akármilyent, akármit, ami csak, amit csak, bármilyen, bármi
719 success səkses siker
720 to argue ɑgjuː érvelni, vitatkozni
721 cup kʌp csésze, serleg, kupa, kehely
722 particularly pə’tiːkjʊləlɪ főleg, kiváltképpen, különösen
723 amount əmaʊnt mennyiség
724 ability əbɪlɪtiː képesség
725 staff stɑf alkalmazottállomány, állandó személyzet
726 to recognize rekəgnaɪz elismerni, felismerni
727 to indicate ɪndɪkeɪt jelezni, mutatni
728 character kærəktər karakter, jellem
729 growth groʊθ gyarapodás, növekmény, növekedés, terjeszkedés
730 loss lɔs csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség
731 degree dɪgriː fok, fokozat, mérték, oklevél, diploma
732 to wonder wʌndər azon tűnődni, ámulni, bámulni, szeretné tudni, meglepetést érezni, meglepődni
733 attack ətæk támadás
734 herself həːself maga, magát, önmaga, önmagát, saját maga, saját magát
735 region riːʤən régió, terület, vidék
736 television telə’vɪʒn televízió
737 box bɔks doboz
738 TV telə’vɪʒən televízió
739 training treɪnɪŋ edzés, idomítás, képzés, kiképzés, nevelés, oktatás
740 pretty prɪtiː bájos, csinos, eléggé, meglehetős, meglehetősen, nagyon, szép
741 trade treɪd kereskedelem, szakma, foglalkozás
742 deal diːl üzlet, megállapodás, alku
743 election ɪ’lekʃn választás
744 everybody evrɪ’bɔdiː mindenki
745 physical fɪzɪkl fizikai, testi
746 to lay leɪ fektetni, helyezni
747 general ʤenrəl általános, szokásos, generális,  egyetemes, hadvezér,  tábornok
748 feeling fiːlɪŋ érzés, érzet, érző, hangulat
749 standard stændəd standard, nívó, alapvető, irányadó, mértékadó, színvonal, szabvány, szabványos
750 bill bɪl számla, jegyzék
751 message mesɪʤ üzenet, híradás, mondanivaló
752 to fail feɪl hibázni, elmaradni, kudarcba fulladni, nem sikerülni, megbukni, meghiúsulni, mulasztást elkövetni
753 outside aʊtsaɪd kinn, kívül, külseje vminek, külső, külső felület, külső oldal, külső rész, külszín
754 to arrive ə’raɪv megérkezni
755 analysis ə’næləsɪs elemzés
756 benefit benɪfɪt haszon, segély, előny
757 to name neɪm nevezni, hívni
758 sex seks nem, nemi élet, szexuális élet
759 forward fɔːwəd előre, előre haladó, elülső, tovább
760 lawyer lɔːjər ügyvéd, jogász
761 to present prɪ’zent ajándékozni, bemutatni, előadni, nyújtani
762 section sekʃn szakasz, szegmens, gerezd, darab, szelet, részleg, rész, paragrafus, bekezdés
763 environmental ɪn’vaɪərənmentl környezeti
764 glass glɑs ablaktábla,  gukker, látcső, nagyítóüveg, kocsiablak, pohár, messzelátó, üvegáru, üveg, távcső,  lencse
765 to answer answer válaszolni
766 skill skɪl készség, szakértelem, szakképzettség, ügyesség
767 sister sɪstər húg, lánytestvér, nővér
768 PM piːem délután
769 professor prə’fesər egyetemi tanár, főiskolai tanár, professzor
770 operation ɔpə’reɪʃn műtét, művelet, operáció, üzemeltetés
771 financial fi’nancial anyagi, pénzügyi
772 crime crime bűncselekmény, bűntény, bűntett
773 stage steɪʤ állvány, állapot, állomás, állványzat, útszakasz, megállóhely, lépcső, fokozat, színpad, színház
774 ok oʊ’keɪ Rendben van.
775 to compare kəm’peər összehasonlítani
776 authority ɔː’θɔrɪtiː Hatóság, felhatalmazás, szaktekintély
777 to miss mɪs elhibázni, elmulasztani, elvéteni, elszalasztani, hiányolni, eltéveszteni
778 design dɪˈzaɪn terv, tervezés, tervezet, vázlat, kivitel, kivitelezés
779 sort sort fajta, féle
780 to act ækt cselekedni, intézkedni, szerepelni
781 ten ten tíz, tíz lóerős kocsi, tíz perc szünet, tízdolláros bankjegy, tízes, tízes nagyság, tízes szám, tízfontos bankjegy, tízperc
782 knowledge nɔlɪʤ ismeret, tudás, tudomás
783 gun gʌn ágyú, fegyver, lőfegyver, puska, pisztoly
784 station steɪʃn állomás, állomáshely, megállóhely, rádióállomás
785 blue bluː kék
786 to state steɪt állít, kijelent
787 strategy strætəʤiː hadászat, stratégia
788 clearly clearly tisztán, világosan
789 to discuss dɪs’kʌs megbeszélni, megvitatni, tárgyalni
790 indeed ɪn’diːd csakugyan, valóban, tényleg
791 to force fɔːs erőltetni, kényszeríteni, kikényszeríteni, kierőszakolni
792 truth truːθ igazság, valóság
793 song sɔŋ dal, ének, költemény
794 example ɪg’zɑmpl példa
795 democratic deməˈkrætɪk demokratikus
796 to check tʃek átvizsgálni, egyeztetni, ellenőrizni
797 environment ɪn’vaɪərənmənt környezet
798 leg leg láb, lábszár
799 dark dɑk sötét
800 various veərɪəs különböző, különféle, változatos
801 rather rɑðər egy kevéssé, egy kicsit, elég, eléggé, inkább, meglehetősen
802 to laugh lɑf nevetni, kacagni
803 to guess ges találgatni, tippelni, vélni, feltételezni, azt hinni
804 executive ɪɡˈzekjʊtɪv igazgató, vezető, végrehajtó hatalom
805 set set készlet, halmaz, beállítás, készülék, játszma
806 to study ˈstʌdi tanulni, tanulmányozni, tanulmányokat folytatni, vizsgálni
807 to prove pruːv bebizonyítani, bizonyítani, bizonyulni, igazolni
808 to hang hæŋ lógni, függeni, függeszteni, akasztani
809 entire ɪn’taɪər egész, teljes
810 rock rɔk szikla, kő, kődarab, kőszikla, szirt, rockzene
811 to design dɪ’zaɪn felvázolni, tervezni, szerkeszteni, vázolni, megszerkeszteni, formatervet készíteni
812 to forget fə’get elfelejteni
813 since sɪns amióta, attól kezdve, azóta, mert, minthogy, mivel, mióta óta,  vmilyen időponttól, -tól, -től
814 to claim kleɪm állítani, igényt támasztani, követelni
815 note noʊt feljegyzés, bankjegy, jegyzet, megjegyzés
816 to remove rɪ’muːv eltávolítani, elmozdítani, elbocsátani, eltüntetni
817 manager mænɪʤər menedzser, edző, igazgató, impresszárió, intéző, osztályvezető, ügyvezető
818 help help segítség, támogatás, segédlet, segély
819 close kloʊz bezárás, befejezés, szoros, szűk, közel, közeli, zárt, csukott
820 to sound saʊnd vmilyennek hangzani, hallatszani, hangot adni, csendülni
821 to enjoy ɪnʤɔɪ élvezni
822 network netwəːk hálózat
823 legal liːgl jogi, jogszerű, legális, törvényes, törvény szerinti, megengedett
824 religious rɪ’lɪʤəs vallásos, vallási, áhítatos, ájtatos
825 cold koʊld hideg, rideg
826 to form fɔːm alakítíni, formálni, kialakítani
827 final faɪnl utolsó, végső, befejezés
828 main meɪn fő-, fő, leglényegesebb, legfontosabb, majna
829 science saɪəns tudomány
830 green griːn zöld, zöldes, zöldellő, legelő, gyep, rét, pázsit
831 memory meməriː emlékezőtehetség, memória
832 card kɑd kártya, névjegy, karton
833 above əbʌv fölötte, felett
834 seat siːt ülés, ülőke, ülőhely, székhely
835 cell sel cella, kamra, zárka, sejt
836 to establish ɪs’tæblɪʃ alapítani, kiépíteni, létesíteni, létrehozni, megalapozni
837 nice naɪs szép, csinos, finom, helyes, jó, kedves, kellemes
838 trial traɪəl próba-, kísérlet, bírósági tárgyalás, megpróbáltatás, vizsgálat, kihallgatás
839 expert ekspəːt szakértő
840 spring sprɪŋ forrás, eredet, rugó, ugrás, tavasz
841 firm fəːm cég, vállalat, szilárd, biztos, határozott, kemény
842 Democrat deməkræt demokrata, demokrata párt tagja, demokratapárti
843 radio reɪdiːoʊ rádió, rádióhíradás, rádiókészülék
844 to visit vɪzɪt vizitelni, látogatást tenni, látogatni, felkeresni, meglátogatni
845 management mænɪʤmənt intézés, vezetés
846 to care keər törődni, érdekelni, vigyázni valamire
847 to avoid əvɔɪd elkerülvi, kikerülni, kitérni valami elől, távol maradni valamitől
848 to imagine ɪ’mæʤɪn elképzelni, képzelni
849 tonight təˈnaɪt ma éjjel, ma éjszaka, ma este
850 huge hjuːʤ hatalmas,   irtózatos, roppant nagy, mérhetetlen, óriási, rettentő nagy
851 ball bɔːl labda, golyó, bál
852 to finish fɪnɪʃ befejeződni, befejezni, bevégződni
853 yourself jɔː’self magad
854 theory theory teória, elképzelés, elmélet, nézet
855 impact ɪmˈpækt becsapódás, befolyás, behatás, ütközés, ütődik, ütközik, hatás, kihatás, nekiütődés
856 to respond rɪspɔnd felelni, reagálni, válaszolni
857 statement steɪtmənt állítás, bejelentés, kijelentés, kimutatás, közlés, megállapítás, nyilatkozat, vallomás, számadás
858 to maintain meɪnˈteɪn karbantartani, gondozni,  fenntartani, kezelni, megőrizni
859 charge tʃɑʤ költség, teher, töltet, töltés, vád
860 popular pɔpjʊlər népszerű, könnyen érthető, közkedvelt, nép-, népi, népies
861 traditional trəˈdɪʃənəl hagyományos
862 onto ɔntʊ felé, -ra, -re
863 to reveal rɪ’viːl felfedni, feltárni, kimutatni, kinyilatkoztatni, megmutatni, tanúságot tenni vmiről, napvilágra hozni
864 direction dɪ’rekʃn irány, igazgatóság, irányítás, rendelkezés, vállalatvezetőség
865 weapon wepən fegyver
866 employee emploɪˈiː alkalmazott, dolgozó, munkavállaló, tisztviselő
867 cultural kʌltʃərəl kulturális, művelési, művelődési, tenyésztési, termesztési
868 to contain kənˈteɪn tartalmazni, magában foglalni
869 peace piːs béke
870 to head hed élén állni vminek, vezetni valamit
871 to control kənt’roʊl ellenőrizni, felügyelni, korlátozni, irányítani, szabályozni,  vezérelni, kormányozni, megfékezni
872 pain peɪn fájdalom, bosszúság, gyötrelem, kín, szenvedés
873 to apply əp’laɪ alkalmazni
874 play pleɪ játék, darab, előadás
875 measure meʒər intézkedés, méret, rendszabály, nagyság, mérték, mértékegység, ütem
876 wide waɪd széles, széleskörű, tág, távol, szélesre, szélesen, bő, messze, nagy kiterjedésű
877 to shake ʃeɪk rázni, remegni, rázkódni
878 to fly flaɪ repülni
879 interview ˈɪntəvjuː beszélgetés, interjú
880 to manage mænɪʤ igazgatni, intézni, irányítani, kezelni, megbirkózni, vezetni, sikerülni
881 chair tʃeər szék
882 fish fɪʃ hal
883 particular pəˈtɪkjʊlə bizonyos, egyéni, különleges, különös, pontos, részbeli, részleges, részlet, részletes, szokatlan
884 camera kæmərə kamera, fényképezőgép, filmfelvevőgép
885 structure strʌktʃər struktúra, szerkezet, alak
886 politics ˈpɒlɪtɪks politika, politikai mesterkedés, politizálgatás, aljas politikai játékok, államtudomány, önző pártpolitika
887 to perform pə’fɔːm eljátszani, előadni, elvégezni, megtenni, szerepelni, teljesíteni, véghezvinni, végrehajtani
888 bit bɪt darab, darabka, falat
889 weight weɪt súly, teher, súlyozó tényező
890 suddenly sʌdənli egyszerre csak, hirtelen
891 to discover dɪˈskʌvə felfedni, felfedezni, feltárni, tapasztalni, vmilyennek tapasztalni
892 candidate ˈkændɪdət jelölt, pályázó
893 production prə’dʌkʃn termelés
894 to treat triːt bánni vkivel, kezelni
895 trip trɪp túra, kirándulás, utazás
896 evening iːvnɪŋ este
897 to affect ə’fekt érinteni, befolyásolni, hatással lenni
898 inside ɪn’saɪd belseje vminek, -ban, -ben, belül, benn levő, belső rész, vmin belül, belsejében
899 conference ˈkɒnfərəns konferencia, értekezlet, tanácskozás
900 unit ˈjuːnɪt egység, egységnyi, mértékegység
901 best best legjobb
902 style staɪl stílus, fajta, divat, ízlés, modor, mód, jelleg, típus
903 adult ædʌlt felnőtt
904 to worry wʌriː aggódni, nyugtalankodni
905 range reɪnʤ kiterjedés, tér, terjedelem, térség, terület, tartomány, szabad tér, kilengési tartomány
906 to mention menʃn említeni, megemlíteni
907 deep diːp mélység, mély, mélységes, mélyen
908 edge él, szegély, perem, szél, margó
909 specific spə’sɪfɪk sajátos, speciális, specifikus, fajlagos, jellegzetes, közelebbről meghatározott, különleges
910 writer raɪtər író, szerző, írnok
911 trouble trʌbl baj, gond, hiba, betegség, fáradozás, fáradság
912 necessary nesəsəriː szükséges
913 throughout θruːaʊt mindenütt, mindvégig, teljesen
914 challenge tʃælənʤ kihívás
915 fear fɪər aggodalom, félelem, rettegés
916 shoulder ʃoʊldər váll, perem, párkány
917 institution ɪnstɪt’juːʃn intézet, intézmény
918 middle mɪdl közép-, közbülső, közép, közepe vminek
919 sea siː tenger
920 dream driːm álom, álomkép, vágyálom, ábránd
921 bar bɑr bár, bárpult
922 beautiful bjuːtɪfəl szép
923 property ˈprɒpəti birtok, ingatlan, tulajdon, tulajdonság, vagyon
924 instead ɪnˈsted helyett
925 to improve ɪmp’ruːv javítani, feljavulni, megjavulni, feljavítani, tökéletesedni, tökéletesíteni
926 stuff stʌf dolog, anyag, szövetanyag
927 detail diːteɪl részlet
928 method meθəd eljárás, mód, módozat, módszer, rendszer, rendszeresség
929 to sign saɪn aláírni, jelt adni, megjelölni, szignálni, jelezni
930 somebody ˈsʌmbədi valaki
931 magazine mæɡəˈziːn magazin, folyóirat, képes folyóirat, lerakat, lőszerraktár, töltényöv, tölténytár,
932 hotel həʊˈtel hotel, szálló, szálloda, vendégfogadó
933 soldier soʊlʤər katona, közlegény
934 to reflect rɪf’lekt tükrözni, tükröződni, visszasugározni, visszatükrözni, visszatükröződni, visszaverődni, visszaverni, válaszolni
935 heavy ˈhevi nehéz
936 sexual sekʃʊəl nemi, szexuális
937 cause kɔːz ok, indok
938 bag bæg táska, zacskó
939 heat hiːt hőség, hő, láz
940 fall fɔːl esés, bukás, ősz
941 marriage mærɪʤ házasság, házasságkötés
942 tough tʌf edzett, erős, kemény, makacs, nehéz, kitartó, vagány, szívós
943 to sing sɪŋ dalolni, énekelni
944 surface səːfɪs felszín, felület
945 purpose pəːpəs cél, szándék, szándékol, terv, tervez
946 to exist ɪgzɪst élni, fennállni, létezni, lenni
947 pattern pætn minta, motívum, példa, sablon, séma
948 whom huːm akiket, akiknek, akinek, akit
949 skin skɪn bőr, héj, héjazat, hártya, külső felület, kéreg
950 agent eɪʤənt elegáns
951 owner oʊnər tulajdonos
952 machine mə’ʃiːn gép
953 gas gæs gáz, üzemanyag, benzin, badarság, süket duma, halandzsa
954 ahead ə’hed elől, előre, tovább
955 generation ʤenə’reɪʃn generáció, generálás, nemzedék
956 commercial kə’məːʃl kereskedelmi
957 to address əd’res címezni
958 cancer kænsər rák, tumor, daganat
959 to test test tesztelni, kipróbálni, ellenőrizni, megvizsgálni, próbára tenni
960 item aɪtəm tétel, cikk
961 reality rɪˈælɪti realitás, tény, tények, valóság, valószerűség
962 coach kəʊtʃ edző, autóbusz
963 to step step lépni
964 Mrs ˈmɪsɪz asszony
965 yard jɑːd 0,914 méter, rendező-pályaudvar, telep, udvar, raktár
966 to beat biːt ütni, verni
967 violence ˈvaɪələns durvaság, erőszak
968 total ˈtəʊtəl abszolút, egész, totális, végösszeg, teljes
969 to tend tend hajlani valamire, haladni, irányulni, tartani valamerre
970 investment ɪnˈvestmənt befektetés, beruházás
971 discussion dɪˈskʌʃən megbeszélés, tárgyalás, vita
972 finger ˈfɪŋɡə ujj
973 garden ˈɡɑːdən kert
974 to notice ˈnəʊtɪs megjegyezni, megemlíteni,  észrevenni, figyelmeztetni, értesíteni, felszólítani
975 collection kəˈlekʃən gyűjtemény
976 modern ˈmɒdən korszerű, mai, modern, újabb kori
977 task task feladat, lecke, munka
978 partner ˈpɑːtnə partner, táncpartner, társ, üzlettárs
979 positive ˈpɒzətɪv pozitív
980 civil ˈsɪvəl polgári
981 kitchen ˈkɪtʃɪn konyha
982 consumer kənˈsjuːmə fogyasztó
983 shot ʃɒt lövés, hajítás, injekció
984 budget ˈbʌdʒət költségvetés, költségterv
985 to wish wɪʃ áhítani, kívánni, óhajtani, vágyni vmire, vágyódni
986 painting ˈpeɪntɪŋ kép, festmény, festés
987 scientist ˈsaɪəntɪst tudós
988 safe seɪf biztonságos, biztos, páncélszekrény, széf
989 agreement əˈɡriːmənt megegyezés, megállapodás, egyetértés
990 capital ˈkæpɪtəl tőke, nagybetű
991 mouth maʊθ száj, bejárat, lyuk, nyílás, torkolat
992 nor nɔː sem
993 victim ˈvɪktɪm áldozat
994 newspaper ˈnjuːspeɪpə újság
995 threat θret fenyegetés
996 responsibility rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti felelősség
997 to smile smaɪl mosolyogni
998 attorney əˈtɜːni meghatalmazott
999 score skɔː jelzés, jel,  kotta, ponteredmény, pontszám,  rovás, nyilvántartás, metszés, adósság
1000 account əˈkaʊnt számla, bankszámla, felhasználói fiók
1001 interesting ˈɪntrəstɪŋ érdekes
1002 break breɪk szünet
1003 audience ˈɔːdiəns hallgatóság, közönség, publikum
1004 rich rɪtʃ gazdag, bővelkedő, bő, bőséges
1005 dinner ˈdɪnə ebéd, vacsora
1006 to figure ˈfɪɡə kalkulál, képet alkot magának, vél, számol vmivel
1007 vote vəʊt szavazás, szavazat, szavazati jog
1008 western ˈwestən vadnyugati film, western, nyugati
1009 to relate rɪˈleɪt kapcsolatban lenni, összefüggeni, összefüggésbe hozni, összekapcsolni
1010 to travel ˈtrævəl utazni, utazgatni
1011 debate dɪˈbeɪt vita
1012 to prevent prɪˈvent megelőzni
1013 citizen ˈsɪtɪzən polgár, állampolgár
1014 majority məˈdʒɒrɪti többség, szavazattöbbség, szótöbbség, nagykorúság, őrnagyi rang
1015 none nʌn egy sem, egyáltalán nem, egyik sem, semmi, semmiképpen, semmilyen, senki
1016 front frʌnt front, eleje, vminek, elülső rész, mellső, homlokzat, időjárási front, harcvonal, homlok
1017 born bɔːn valamilyen születésű, született
1018 to admit ədˈmɪt beengedni, befogadni, elismerni, felvenni
1019 senior ˈsiːnɪə feljebbvaló, idősebb, magassabb rangu, öregebb, rangelső
1020 to assume əˈsjuːm feltételezni
1021 wind waɪnd szél, szellő, szufla
1022 key kiː kulcs
1023 professional prəˈfeʃnəl profi, hivatásos, szakember, szakmabeli, szakszerű, szakmai
1024 mission ˈmɪʃən küldetés
1025 fast fɑːst gyors
1026 alone əˈləʊn egyedül
1027 customer ˈkʌstəmə vevő, vásárló
1028 to suffer ˈsʌfə szenvedni, elszenvedni, eltűrni, elviselni, kárt szenvedni
1029 speech spiːtʃ beszéd, felszólalás, nyelvjárás, szónoklat
1030 successful səkˈsesfəl sikeres
1031 option ˈɒpʃən elővételi jog, opció, választás
1032 participant pɑːˈtɪsɪpənt résztvevő
1033 southern ˈsʌðən déli
1034 fresh freʃ friss
1035 eventually ɪˈventʃʊəli történetesen, végső fokon, végül is
1036 forest ˈfɒrɪst erdő, erdőség
1037 video ˈvɪdɪəʊ videó
1038 global ˈɡləʊbəl globális, világméretű, össz-, teljes, világ-
1039 reform rɪˈfɔːm reform, átalakítás, megújulás
1040 access ˈækses elérés, hozzáférés
1041 restaurant ˈrestrɒnt étterem, vendéglő
1042 judge dʒʌdʒ bíró
1043 to publish ˈpʌblɪʃ kiadni, közzétenni, megjelentetni
1044 relation rɪˈleɪʃən arány, kapcsolat, viszony, vonatkozás
1045 like laɪk hasonló, hasonlóan vmihez, úgy amint
1046 to release rɪˈliːs elbocsátani, elengedni, kiszabadítani, kioldani, útnak ereszteni, kiengedni, szabadonbocsátani
1047 to own əʊn  tulajdonkén bírni, birtokolni, beismerni, bevallani, elismerni
1048 bird bɜːd madár
1049 opinion əˈpɪnɪən nézet, szakvélemény, vélemény
1050 credit ˈkredɪt hitel, bizalom, jó hírnév, követelés
1051 critical ˈkrɪtɪkəl kritikus
1052 corner ˈkɔːnə sarok
1053 concerned kənˈsɜːnd érdekelt, érintett
1054 to recall rɪˈkɔːl feleleveníteni, felidézni, visszaemlékezni, visszahívni, visszavonni
1055 version ˈvɜːʃən változat, verzió
1056 safety ˈseɪfti biztonság
1057 effective ɪˈfektɪv effektív, eredményes, érvényes, hatásos, hatékony, tényleges, valóságos, hathatós
1058 neighborhood ˈneɪbərˌhʊd szomszédság
1059 original əˈrɪdʒənəl eredeti, elsődleges
1060 act ækt aktus, cselekvés, cselekedet, intézkedés, felvonás
1061 troop truːp csapat, csoport, sereg
1062 income ˈɪŋkʌm jövedelem
1063 directly dɪˈrektli azonnal, közvetlenül
1064 to hurt hɜːt ártani, bántani, fájni, fájdalmat okozni
1065 species ˈspiːʃiːz faj(ta), fajok, fajták
1066 immediately ɪˈmiːdɪətli amint, mihelyt, azonnal, közvetlenül
1067 track træk nyomdok, pálya, sínpár, sáv, kerékvágás, útvonal, vágány, útirány
1068 basic ˈbeɪsɪk alap, alapvető
1069 to strike straɪk megütni, megverni, odavágni, nekiütődni, sztrájkolni
1070 hope həʊp remény, bizakodás, reménység, reménykedés
1071 sky skaɪ ég, égbolt,  menny, mennybolt, mennyország
1072 freedom ˈfriːdəm szabadság, mentesség
1073 absolutely ˈæbsəluːtli abszolúte, feltétlenül, teljesen, tökéletesen
1074 plane pleɪn sík, repülőgép, szint színvonal
1075 nobody ˈnəʊbədi senki, senkiházi, jelentéktelen ember, nagy senki
1076 to achieve əˈtʃiːv elérni, kivívni, megvalósítani, véghezvinni, végrehajtani
1077 object əbˈdʒekt tárgy, dolog, akadály, cél
1078 attitude ˈætɪtjuːd attitűd, beállítottság, hozzáállás, magatartás, viselkedés
1079 labour ˈleɪbə munka, munkaerő, munkások, munkáspárt
1080 to refer rɪˈfɜː hivatkozni, vonatkozni valamire
1081 concept ˈkɒnsept koncepció, elképzelés, fogalom, ötlet
1082 client ˈklaɪənt kliens, ügyfél
1083 powerful ˈpaʊəfəl erős, erőteljes, hatalmas, hathatós, nyomós
1084 perfect pəˈfekt hibátlan, kész, kifogástalan, teljes, tökéletes
1085 nine naɪn baseballcsapat, kilenc, kilenc múzsa, kilences szám
1086 therefore ˈðeəfɔː azért, ennek következtében, ezért, következésképp, tehát
1087 to conduct kənˈdʌkt irányítani, vezetni, viselkedni, vezényelni
1088 to announce əˈnaʊns bejelenteni, bemondani, ismertetni, kihirdetni
1089 conversation conversation beszélgetés, párbeszéd
1090 to examine ɪɡˈzæmɪn megvizsgál, vizsgál
1091 to touch tʌtʃ érni vmihez, megérinteni, érintkezni, meghatni, megindítani, megtapintani
1092 please pliːz kérem
1093 to please pliːz örömet okozni, örömet szerezni
1094 to attend əˈtend ápolni, ellátni, látogatni, vigyázni valamire
1095 completely kəmˈpliːtli teljesen, maradéktalanul, tökéletesen
1096 to vote vəʊt megszavazni, megválasztani, szavazni
1097 variety vəˈraɪəti választék, változatosság
1098 to sleep sliːp aludni
1099 turn tɜːn forduló, megfordulás, megfordítás, turnus, váltás
1100 to involve ɪnˈvɒlv vevonni, belekeverni, magába foglalni,
1101 investigation ɪnˌvestɪˈɡeɪʃən adatgyűjtés, nyomozás, elmélyedés, kutatás, tanulmányozás, vizsgálódás, vizsgálat
1102 nuclear ˈnjuːklɪə atom-, mag-, nukleáris
1103 researcher rɪˈsɜːtʃə kutató
1104 to press pres préselni, nyomtani, nyomni, sajtolni
1105 conflict kənˈflɪkt konfliktus, viszály, ellentét, összetűzés
1106 spirit ˈspɪrɪt alkohol, bátorság, hangulat, kísértet, lelkierő, spiritusz, lélek, szellem, szesz, kedv
1107 experience ɪkˈspɪərɪəns élmény, tapasztalat
1108 to replace rɪˈpleɪs kicserélni, helyettesíteni, eltávolítani
1109 British ˈbrɪtɪʃ brit
1110 to encourage ɪnˈkʌrɪdʒ bátorítani, felbátorítani
1111 argument ˈɑːɡjumənt érv, érvrlés, szóváltás, vita
1112 by baɪ
1113 camp kæmp tábor, sátortábor
1114 brain breɪn agy, agyvelő, elme, ész
1115 feature ˈfiːtʃə jellegzetesség, jellemvonás, sajátság, tulajdonság, vonás, attrakció, arcvonás
1116 afternoon ˌɑːftəˈnuːn délután
1117 AM eɪ æm délelőtt
1118 weekend wiːkˈend hétvége
1119 dozen ˈdʌzən tucat
1120 possibility ˌpɒsəˈbɪlɪti eshetőség, kilátás, lehetőség
1121 insurance ɪnˈʃʊərəns biztosítás
1122 department dɪˈpɑːtmənt osztály, részleg, szakasz, tanszék, minisztérium
1123 battle ˈbætəl csata, ütközet, harc
1124 beginning bɪˈɡɪnɪŋ indulás, kezdet
1125 date deɪt dátum, randi, találka
1126 generally ˈdʒenrəli általában, általánosan, rendszerint
1127 African ˈæfrɪkən afrikai
1128 sorry ˈsɒri bocsánat, bús, hitvány, nyomorúságos, sajnos, szomorú, siralmas
1129 crisis ˈkraɪsɪs krízis, válság
1130 to complete kəmˈpliːt befejezni, készre csinálni,
1131 fan fæn ventilátor, légcsavar, propeller, szellőző készülék
1132 stick stɪk pálca, rudacska, ág, bot
1133 to define dɪˈfaɪn definiál, meghatároz, körülír, értelmez
1134 easily ˈiːzəli könnyedén, könnyen
1135 hole həʊl lyuk, mélyedés, nyílás, rés, üreg, verem
1136 element ˈelɪmənt (alkotó)elem, elem
1137 vision ˈvɪʒən vízió, látomás, éleslátás, előrelátás, látás, látóképesség, látvány
1138 status ˈsteɪtəs státus, állapot, beosztás, helyzet
1139 normal ˈnɔːməl normál, normális, rendes, szabályos, szabályszerű, természetszerű, szabványos
1140 Chinese tʃaɪˈniːz kínai
1141 ship ʃɪp hajó
1142 solution səˈluːʃən megoldás, megfejtés, oldás, feloldás, oldat
1143 stone stəʊn
1144 slowly ˈsləʊli lassan
1145 scale skeɪl  skála, sor, sorozat, hangsor
1146 university ˌjuːnɪˈvɜːsɪti egyetem
1147 to introduce ˌɪntrəˈdjuːs bemutatni, bevezetni, bevinni, behozni
1148 driver ˈdraɪvə sofőr, hajcsár, hajtó, meghajtó
1149 attempt əˈtempt kísérlet, próbálkozás
1150 park pɑːk park, parkolóhely, vadaskert, dísztér
1151 spot spɒt folt, paca, hely, helyszín
1152 lack lack hiány, hiányérzet, híja vminek
1153 ice aɪs jég, fagylalt
1154 boat bəʊt csónak, kis hajó
1155 to drink drɪŋk inni
1156 sun sʌn nap
1157 front frʌnt front, eleje, vminek, elülső rész, mellső, homlokzat, időjárási front, harcvonal, homlok
1158 distance ˈdɪstəns táv, távolság, messzeség
1159 wood wʊd erdő, fa, liget, fa anyag
1160 to handle ˈhændəl bánni, foglalkozni valamivel, kezelni, irányítani valamit
1161 truck trʌk teherautó
1162 return rɪˈtɜːn visszatérés, visszajövetel, visszaadás, viszonzás, jövedelem
1163 mountain ˈmaʊntɪn hegy, nagy halom, nagy rakás, nagy tömeg
1164 survey səˈveɪ felmérés, áttanulmányozás
1165 supposed səˈpəʊzd állítólagos, feltételezett, látszólagos
1166 tradition trəˈdɪʃən tradíció, hagyomány
1167 winter ˈwɪntə tél, téli
1168 village ˈvɪlɪdʒ falu, község
1169 to refuse rɪˈfjuːz elutasítani, megtagadni, visszautasítani
1170 sales seɪlz árbevétel, értékesítés
1171 to roll rəʊl felcsavarni, göngyölíteni, becsavarni, gurítani, gördíteni,felgöngyölíteni, görgetni
1172 communication kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən kommunikáció, hírközlés
1173 run rʌn futam, futás, lefutás, működés
1174 screen screen képernyő, vetítővászon
1175 to gain ɡeɪn elnyer, előnyére van, elér, gyarapszik, megszerez, hasznot húz vmiből
1176 resident ˈrezɪdənt rezidens, bennlakó, állandó lakos, helybeli lakos
1177 to hide haɪd elrejteni, eldugni, eltakarni
1178 gold ɡəʊld arany, arany-, aranyérme, aranylap, aranypénz, aranyszín
1179 club klʌb klub, társaság, egyesület
1180 farm fɑːm farm, kisbirtok, gazdaság, major, tanya
1181 potential pəˈtenʃəl potenciális, elektromos feszültség, feltételes, helyzeti, lappangó, lehetőség, lehetséges
1182 to increase ɪnˈkriːs növekedni, nőni, kibővíteni
1183 European ˌjʊərəˈpɪən európai
1184 presence ˈprezns jelenlét, megjelenés
1185 independent ˌɪndɪˈpendənt independens, független, autonóm, önálló, párton kívüli
1186 district ˈdɪstrɪkt kerület, körzet, negyed, terület
1187 shape ʃeɪp forma, sablon
1188 reader ˈriːdə olvasó, olvasókönyv
1189 Ms mɪs kisasszony
1190 contract kənˈtrækt szerződés
1191 crowd kraʊd sokaság, csődület, tömeg
1192 Christian ˈkrɪstʃən keresztény, Krisztián
1193 to express ɪkˈspres kifejezni
1194 apartment apartment apartman, lakás
1195 willing ˈwɪlɪŋ hajlandó, készséges, szolgálatkész, beleegyező
1196 strength streŋθ erő, erély, erősség, teherbírás, tartósság, kitartás
1197 previous ˈpriːvɪəs előbbi, előzetes, előző, elsietett, korábbi, megelőző, túl korai
1198 band bænd banda, szalag, sáv
1199 obviously ˈɒbvɪəsli nyilvánvalóan
1200 horse hɔːs
1201 interested ˈɪntrəstɪd érdekelt, érdeklődő
1202 target ˈtɑːɡɪt cél, célkitűzés, célpont, céltábla
1203 prison ˈprɪzən börtön, fogház
1204 to ride raɪd lovagolni, utazni járművön
1205 guard ɡɑːd őr, őrség, gárda
1206 terms tɜːmz feltétel, feltételek, kifejezésmód, kikötés, kikötések, nyelv
1207 demand dɪˈmɑːnd igény, kívánság, kereslet, követelés, követelmény
1208 reporter rɪˈpɔːtə riporter, tudósító
1209 to deliver dɪˈlɪvə kiszállítani, leszállítani
1210 text tekst szöveg, kiírás
1211 share ʃeə részvény, rész, részesedés
1212 tool tuːl eszköz, szerszám
1213 wild waɪld vad, vadon, pusztaság
1214 vehicle ˈviːɪkəl jármű
1215 to observe əbˈzɜːv megfigyelni
1216 flight flaɪt repülőjárat, repülőút
1217 facility fəˈsɪlɪti adottság, képesség, könnyedség, könnyűség, tehetség
1218 understanding ˌʌndəˈstændɪŋ egyetértés, értelem, értelmi képesség, megegyezés, megértés
1219 average ˈævərɪdʒ átlag, átlagos, közepes, középszerű
1220 to emerge ɪˈmɜːdʒ felbukkanni, felmerülni, kiderülni, kiemelkedikni, nyilvánvalóvá válni
1221 advantage ədˈvɑːntɪdʒ előny, fölény, haszon
1222 quick kwɪk gyors, fürge, szapora
1223 light laɪt enyhe, finom, világos, fény
1224 leadership ˈliːdəʃɪp vezetés, vezetői képesség, vezérlet
1225 to earn ɜːn keresni, kiérdemelni, megkeresni, pénzt keresni
1226 pound paʊnd 453,6 g, font sterling
1227 basis ˈbeɪsɪs alap, bázis
1228 bright braɪt fényes, ragyogó, élénk
1229 to operate ˈɒpəreɪt operál, műt, működik, működtet, üzemel, üzemeltet
1230 guest ɡest vendég, látogató, meghívott
1231 sample ˈsɑːmpəl minta
1232 to contribute kənˈtrɪbjuːt hozzájárulni
1233 tiny ˈtaɪni apró, kicsi, pici, picike
1234 block blɒk blokk, akadály, torlasz
1235 protection prəˈtekʃən védelem, oltalom, megvédés, menedék,védettség, védővám
1236 to settle ˈsetəl letelepedni, letelepíteni, elintézni, elrendezni
1237 to feed fiːd etetni, táplálni
1238 collect kəˈlekt összegyűlni, összegyűjteni
1239 additional əˈdɪʃənəl pót-, pótlólagos, járulékos, plusz
1240 highly ˈhaɪli nagyon, rendkívül, magasan, kedvezően
1241 identity aɪˈdentɪti identitás, azonosság, személyazonosság, egybevágóság
1242 title ˈtaɪtəl cím, fejléc, felirat, jogcím, nemesi cím, rang, név, jogosultság, elnevezés
1243 mostly ˈməʊstli főleg, leginkább, jobbára, többnyire
1244 lesson ˈlesən lecke, tanítási óra, tanulság
1245 faith feɪθ becsület, bizalom, hit, hitvallás, hűség, ígéret
1246 river ˈrɪvə folyam, folyó
1247 to promote prəˈməʊt előmozdítani, előléptetni, bevinni, bevezetni, elősegíteni, reklámozni
1248 living ˈlɪvɪŋ élő, életben levő, élénk, életerős, életmód, eleven,  életszerű, megélhetés,
1249 present prɪˈzent ajándék, azonnali, jelen, jelenlegi, mostani,  jelenlevő
1250 to count kaʊnt megszámol, megszámlál
1251 unless ənˈles ha nem, hacsak, hacsak nem, kivéve ha, kivéve hogyha
1252 marry ˈmæri házasodik, férjhez megy
1253 tomorrow təˈmɒrəʊ holnap
1254 technique tekˈniːk módszer, technika, fogás
1255 path pɑːθ ösvény, pálya, út, útvonal, versenypálya
1256 ear ɪə fül, fülecske, fogantyú
1257 shop ʃɒp bolt, üzlet, műhely
1258 folk fəʊk emberek, nép, népi
1259 to order ˈɔːdə megrendelni, elrendelni, előírni, elrendezni, megparancsolni
1260 principle ˈprɪnsəpəl alap, alapelv, elv
1261 to survive səˈvaɪv életben marad, túlél
1262 to lift lɪft (fel)emelni, emelkedni, felszállni, felemelkedni, elemelni, ellopni
1263 border ˈbɔːdə határ, szegély, keret
1264 competition ˌkɒmpəˈtɪʃən verseny, konkurencia
1265 to jump dʒʌmp urgrani, átugrani
1266 to gather ˈɡæðə gyűjteni, összeszedni, gyülekezni, egybegyűlni
1267 to limit ˈlɪmɪt korlátozni, határt szabni, megszorítani, elhatárolni, határolni,
1268 to fit fɪt hozzáidomítani, beleférni, beilleszteni, beleilleni, hozzámér, jól állni vkin, összeilleni
1269 claim kleɪm állítás, igény, jogalap, követelés, követelmény
1270 to cry kraɪ sírni, bőgni, ordítani, kiáltani, kiabálni
1271 equipment ɪˈkwɪpmənt berendezés, felszerelés, felszerelési tárgyak, szerelvények
1272 worth wɜːθ érték, értékű, érdemes, becs
1273 to associate ə.ˈsəʊ.sieɪt asszociálni, összekapcsolni, társítani, társulni
1274 critic ˈkrɪtɪk kritikus, műbíráló
1275 warm wɔːm meleg
1276 aspect ˈæspekt aspektus, nézőpont, szempont, szemszög, tekintet
1277 to result rɪˈzʌlt eredményezni, következni, származni
1278 to insist ɪnˈsɪst ragaszkodni valamihez, kitartani valami mellett
1279 failure ˈfeɪljə hiba, balsiker, hiány, bukás, kudarc
1280 annual ˈænjuəl évenkénti, évi, éves
1281 French frentʃ francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság
1282 Christmas ˈkrɪ.sməs karácsony
1283 comment ˈkɒment észrevétel, magyarázat, megjegyzés
1284 responsible rɪˈspɒnsəbəl felelős, megbízható
1285 affair əˈfeə affér, ügy, dolog, eset, ügylet
1286 to approach əˈprəʊtʃ közelíteni, megközelíteni
1287 procedure prəˈsiːdʒə eljárás, eljárásmód, folyamat, művelet, ügyrendi szabályzat
1288 regular ˈreɡjʊlə rendszeres,  szabályos, szokásos, szabályszerű
1289 to spread spred kitárni, széttárni, kifeszíteni, kinyújtani, szétteríteni
1290 chairman tʃeə.mən elnök
1291 soft sɒft puha, gyenge, ernyedt, finom, halk, lágy, enyhe
1292 to ignore ɪɡˈnɔː mellőzni, nem venni tudomásul, semmibe venni, figyelmen kívül hagyni
1293 egg  tojás
1294 to measure ˈmeʒə mérni, megmérni, kimérni
1295 belief bɪˈliːf hit, hiedelem
1296 to demonstrate ˈdemənstreɪt demonstrálni, kimutatni, szemléltetni, felvonulni
1297 anybody ˈenibɒdi akárki, bárki, valaki
1298 murder ˈmɜːdə gyilkosság
1299 gift ɡɪft ajándék, adomány, képesség, tehetség
1300 religion rɪˈlɪdʒən vallás
1301 review rɪˈvjuː felülvizsgálat, vizsgálat, bírálat, áttekintés,  visszapillantás, számbavétel, folyóirat
1302 editor ˈedɪtə szerkeszt6ő
1303 to engage ɪnˈɡeɪdʒ  elkötelezi magát, kötelez, eljegyez,
1304 coffee ˈkɒfi kávé
1305 document ˈdɒkjʊment dokumentum, irat, okirat, akta
1306 speed spiːd gyorsaság, sebesség, sebességfokozat
1307 to cross krɒs keresztezni, keresztülhaladni, keresztülhúzni, áthúzni
1308 influence ˈɪnflʊəns befolyás, hatás
1309 anyway ˈeniweɪ akárhogy, egyébként, különben is, mindenképp, úgy is, valahogy
1310 to threaten ˈθretən fenyegetni, fenyegetőzni
1311 to commit kəˈmɪt elkövet, kompromittál
1312 female ˈfiːmeɪl nő, nőnemű, női, nőstény
1313 youth juːθ fiatalság, ifjúkor, ifjúság
1314 wave weɪv hullám, hajhullámosítás, lendítés, lengetés,
1315 move muːv elmozdul, megmozdít, mozdulat, mozgás, lépés (sakkban), költözködés
1316 afraid əˈfreɪd félő, ijedt, megijedt
1317 quarter ˈkwɔːtə negyed, negyedév
1318 background ˈbækɡraʊnd háttér, valakinek a múltja
1319 native ˈneɪtɪv belföldi, bennszülött, őslakó, hazai
1320 broad brɔːd átfogó, széles, tág, bő
1321 wonderful ˈwʌndəfəl bámulatos, csodálatos, csodás
1322 to deny dɪˈnaɪ tagadni, megtagadni, letagadni, visszautasítani, cáfolni
1323 apparently əˈpærəntli látszólag, nyilvánvalóan, szemlátomást, kétségtelenül
1324 slightly ˈslaɪtli alig, kevéssé, kissé, némileg
1325 reaction rɪˈækʃən ellenhatás, érzelmi visszhang, kémhatás, reagálás, reakció, válasz, visszahatás
1326 twice twaɪs kétszer
1327 suit suːt öltöny, öltözet, kosztüm
1328 perspective pəˈspektɪv perspektíva, kilátás, látvány, távlat, távlati
1329 growing ˈɡrəʊɪŋ erősödő, termő, növekvő, emelkedő
1330 to blow bləʊ fújni, fújtatni, lihegni
1331 construction kənˈstrʌkʃən konstrukció, szerkezet, szerelés, felépítés, kivitelezés
1332 intelligence ɪnˈtelɪdʒəns intelligencia, ész, belátás, értelem, értelmesség, titkos szolgálat
1333 to destroy dɪˈstroɪ elpusztítani, írtani, lerombolni, megsemmisíteni
1334 cook kʊk sülni, főni, sütni, főzni
1335 connection kəˈnekʃən kapcsolat, összefüggés, összeköttetés, rokonság, csatlakozás
1336 to charge tʃɑːdʒ megterhelni, megbízni, tölteni, megvádolni
1337 to burn bɜːn égni, égetni, elégetni, megégetni
1338 shoe ʃuː cipő
1339 to view vjuː megnézni, tekinteni, fontolóra venni
1340 grade ɡreɪd fok, fokozat, osztály, rang
1341 context ˈkɒntekst kontextus, szövegkörnyezet, összefüggés
1342 committee kəˈmɪti bizottság
1343 hey heɪ hisz, hiszen
1344 mistake mɪˈsteɪk botlás, hiba, tévedés
1345 focus ˈfəʊkəs fókusz, gyújtópont, középpont
1346 smile smaɪl mosoly
1347 location ləʊˈkeɪʃən hely, helyszín, helyzet, elhelyezés, fekvés, település, terület
1348 clothes kləʊðz ruha, ruházat, ruházati cikkek, öltözet, öltözék
1349 Indian ˈɪndɪən indiai
1350 quiet ˈkwaɪət csendes, halk, nyugodt, szelíd, békés
1351 to dress dres öltözni, felöltözni, öltöztetni
1352 to promise ˈprɒmɪs ígérni, megígérni
1353 aware əˈweə valaminek a tudatában levő, informált, tudatos, tájékozott
1354 neighbor ˈneɪbə szomszéd
1355 complete kəmˈpliːt befejezett, elkészült, teljes
1356 drive draɪv autózás, elán, hajtás, hajtóerő, hajtómű, hév
1357 function ˈfʌŋkʃən funkció, függvény, működés, rendeltetés, szerep, tevékenység, tisztség
1358 bone bəʊn csont
1359 active ˈæktɪv aktív, élénk, cselekvő, működő, tevékeny
1360 to extend ɪkˈstend kiterjedni, kiterjeszteni, meghosszabbítani, megnagyobbítani, növelni, nyújtani, terjedni
1361 chief tʃiːf főnök, vezető
1362 to combine kəmˈbaɪn kombinálni, egyesíteni, egyesülni, összekapcsolni, összekötni
1363 wine waɪn bor
1364 below bɪˈləʊ alatt, alá, alábbi, alul, lent, lejjebb
1365 cool kuːl hűvös, hűs, hideg, dögös, klassz
1366 voter ˈvəʊtə szavazó, választó
1367 mean miːn középérték, átlag, átlagos, közepes, középértékű
1368 to demand dɪˈmɑːnd igényelni, követelni, kérni
1369 learning ˈlɜːnɪŋ ismeretek, megtanulás, műveltség, tanulás, tanultság, tudás
1370 bus bʌs busz
1371 hell hel pokol, fene, játékbarlang, kártyabarlang,
1372 dangerous ˈdeɪndʒərəs veszélyes, veszedelmes
1373 to remind rɪˈmaɪnd emlékeztetni, eszébe juttatni, figyelmét felhívni
1374 moral erkölcs, erkölcsi, erkölcsös, hangulat, közszellem, morális, szellem, tanulság
1375 United juːˈnaɪtɪd egyesült
1376 category ˈkætɪɡəri kategória, fogalomkör, osztály
1377 relatively ˈrelətɪvli viszonylag
1378 victory ˈvɪktəri diadal, győzelem
1379 academic ˌækəˈdemɪk egyetemi, elméleti, hivatalos, hagyományos
1380 visit ˈvɪzɪt vizit, látogatás, szemle
1381 healthy ˈhelθi egészséges
1382 to fire ˈfaɪə tüzelni, tüzet gyújtani, elbocsátani
1383 negative ˈneɡətɪv negatív
1384 following ˈfɒləʊɪŋ következő, alábbi
1385 historical hɪˈstɒrɪkəl történelmi
1386 medicine ˈmedsən gyógyszer, orvosság, orvostan, orvostudomány
1387 tour tʊə körséta, körülutaz, turné, utazás, túra
1388 to depend dɪˈpend függ valamitől
1389 photo ˈfəʊtəʊ fénykép, fotó, kép
1390 finding ˈfaɪndɪŋ felfedezés, keresés, lelet, megtalálás, talált tárgy
1391 to grab ɡræb fogni, megfogni, markolni
1392 direct dɪˈrekt azonnali, egyenes, haladéktalan, közvetlen
1393 classroom ˈklæsruːm tanterem, előadóterem
1394 contact ˈkɒntækt kontaktus, érintkezés, kapcsolat
1395 justice ˈdʒʌstɪs bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró
1396 to participate pɑːˈtɪsɪpeɪt hozzájárulni, közreműködni, részt venni
1397 daily ˈdeɪli napi, naponkénti
1398 fair feə becsületes, elég jó, helyes, jó, korrekt, méltányos
1399 pair peə egy pár, fogat, házaspár, pár
1400 famous ˈfeɪməs híres

Reméljük hasznosnak találtad a cikket! További hasznos tartalmakat találsz weboldalunkon ide kattintva.

Megosztás